Kontakt

Persönlich:
Serényi András Geschäftsleiter
7677 Orfû, Széchenyi tér 13.

Per Brief: Muskátli Restaurant
7677 Orfû, Széchenyi tér 13.

Telefon/Fax: +36- 72/ 498-283
Mobil: +36- 30 /328 95 08

E-mail:info@orfumuskatli.hu